lazec_home1.jpglazec_home2.jpglazec_home3.jpglazec_home4.jpglazec_home5.jpg

Pamětní listina z roku 1937

Během rekonstrukce kapličky byla nalezena pamětní listina z roku 1937, sepsaná taktéž u příležitosti první rekonstrukce kapličky v Lazci. Pamětní listina obsahuje popis stavu obce a státu v předválečné době a přání hodně štěstí dalším generacím tohoto znění: "Od moru, hladu a války vysvoboď nás, Páne". Z listiny je parné napětí v Evropě těsně před vypuknutím druhé světové války.

Listina byla sepsána tehdejším starostou Václavem Boháčem. Níže je uveden přepis listiny. Originál byl předán Okresnímu archívu v Příbrami.

Přepis originálu...

Pamětní list

sepsaný v červenci r. 1937 na obecním úřadě v Lazci při opravě této kaple, postavené v r. 1878.

O vybudování kaple zaznamenává kronika děkanského úřadu v Příbrami toto:

Domkáři v Lazci vystavili si bez pomoci tamních rolníkův kapli. Rolníci vyhradili si při komissi jiné stavební místo, s nímž domkáři spokojeni nebyli a tou měrou domkáři, odkázáni sami na sebe, vystavili revers na dostavění a vydržování kapličky a stavbu této též dokonali. Revers podržela si kn. ar. konsistoř; církevní svolení ku stavbě oznámila děkanskému úřadu přípisem ze dne 12/6 1878 čís. 3985.

„K žádosti ze dne 6/6 t.r. udělujeme církevní povolení ku stavbě kapličky v obci „Lazec“ dle připojeného nákresu a rozpočtu, podotýkáme však, že kaplička tato jen pro soukromé pobožnosti sloužiti má a nikoliv k vykonávání služeb Božích aneb ku čtení mše sv.“

Küpper, generální vikář,

Horák, kancléř.

 Nyní stará se o kapličku obecní výbor volený občanstvem na základě všeobec. rovného hlasovacího práva pro volby obecního zastupitelstva.

V letošním roce oslavíme 28. října 19leté trvání naší samostatné Československé republiky, v jejímž čele stojí druhý president dr. Edvadr Beneš; první president – Osvoboditel Prof. Dr. Tomář G. Masaryk, kmet 87 letý, žije na odpočinku v Lánech.

Opravu kaple uspíšila slavnost v naší obci konaná dne 1/8 t.r. u příležitosti jubilea 25 letého trvání sboru dobrovolných hasiců v Lazci. Tyto hasičské sbory vedle svého původního poslání na záchranu bližního a jeho majetku vykonávají nyní v malých obcích veliký úkol „Osvětových“ pracovníků. Inspirují a pořádají národní slavnosti (28. říj., 5. července, 7. března, 28. květ.), udržují starobylé zvyky (jako národní folklór) staročeské máje, dožinky a j.

Naše republika buduje čsl. Leteckou armádu na obranu proti nepřátelským leteckým vpádům. Bomby nepřátelských aeroplánů, - bomby zápalné, trhací a jedovatými plyny plněné vynutily i Civilní Protileteckou Obranu, která sestává rovněž nejvíce z členů sboru dobrovolných hasiců.

= Obec Lazec sestává z 50 domů a má 249 obyvatel. =

Starostou obce jest p. Václav Boháč, správce okresn. úřadu práce v Příbrami, narozený 1889 v Německé Lhotě u Příbramě, který jako délesloužící poddůstojník – rotmistr probojoval celou světovou válku na Ruské a Italské frontě a zúčastnil se bojů na Slovensku při vpádu Maďarů. Jest majitelem hospodářství č. 19 v Lazci.

Velitelem sboru dobrovolných hasičů v Lazci jest t.č. p. Miloslav Synek, majitel hospodářství v Lazci, narozený r. 1904 v Lazci.

Velitelem CPO jest p. Václav Oktábec, majit. usedl. č. 7. v Lazci, bývalý slevač, narozený v. 1877 v Obecnici. Ve světové válce zúčastnil se bojů v Karpatech.

Zvoníkem jest p. Josef Mareš, horník, narozený r. 1892 v Lazci. Bojoval ve světové válce a pobyl 4 roky v ruském zajetí.

Nejstarším občanem lazeckým jest p. Václav Kudlič, výměnkář na statku čís. 2 v Lazci (bývalý dlouholetý starosta obce), který čítá 89 roků.

Tuto kapli, památník minulých dob, chceme uchovati našim potomkům, budoucím občanům lazeckým a přejeme jim, aby pevným zdravím obdařeni byli, aby nad naší drahou vlastí, republikou Československou, trvale se rozklenula duha míru a pokoje.

My nemáme dosud zajištěný mír. Všechny státy zbrojí s horečným chvatem, a nedorozumění, zápletky mezi cizími státy mohou snadno strhnouti i naši republiku do válečné vřavy. Nejpopulárnějším heslem naší doby, kdy i školní mládež se cvičí v branné zdatnosti, jest heslo: „Musíme být připraveni!“ K tomu připojujem vroucí prosbu: „Od moru, hladu a války vysvoboď nás, Pane!

 

Václav Boháč

Starosta

 

 

Joomla templates by a4joomla